Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:4
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Rze¿ucha ³±kowa (Ang: Cuckoo flower, (Du: Wiesen-Schaumkraut, ac: Cardamine pratensis)
-
Kwiecieñ Maj Czerwiec
-
Avatar


Autor : Lena
2014-07-13
Autor : Lena 2014-07-13

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad ró¿owych
Rz±d kapustowce
Rodzina kapustowate
Rodzaj rze¿ucha
Gatunek rze¿ucha ³±kowa

Nazewnictwo

Rze¿ucha ³±kowa (Cardamine pratensis L.) – gatunek ro¶lin zielnych z rodziny kapustowatych.

Morfologia:

£odyga
Wzniesiona, pe³na o d³ugo¶ci 15-50 cm. Ca³a ro¶lina jest odstaj±co ow³osiona i posiada charakterystyczny smak.
Li¶cie
Li¶cie odziomkowe tworz± ró¿yczkê. S± pierzastosieczne o okr±g³ych listkach, przy czym szczytowy listek jest wiêkszy od pozosta³ych. Li¶cie ³odygowe z³o¿one z wyd³u¿onych, lancetowatych listków.
Kwiaty
Bia³e lub fioletowe, wyrastaj±ce na szypu³ach o d³ugo¶ci 2-4 mm i zebrane w lu¼ne grono na szczycie ³odygi. Kwiat zbudowany jest z 4 zielonych dzia³ek kielicha i 4 jajowatych p³atków korony, pojedynczego s³upka z wyd³u¿on± zal±¿ni± i krótk± szyjk± oraz 6 czterosilnych prêcików. Kwitnie od marca do kwietnia, ro¶lina miododajna. Miodniki znajduj± siê u nasady krótszych prêcików, a nektar zbiera siê na dnie kwiatowym. Brak specjalnych przystosowañ przeciwdzia³aj±cych samozapyleniu, w rezultacie czê¶æ kwiatów ulega zapyleniu krzy¿owemu, a czê¶æ samozapyleniu (te¿ przy pomocy owadów).
Owoce
D³ugie, równow±skie ³uszczyny o d³ugo¶ci do 25 mm, z dzióbkiem o d³ugo¶ci do 1 mm.

Biologia i ekologia:

Hemikryptofit. Siedlisko: wilgotne ³±ki, rowy, zaro¶la. W niektórych miejscach wystêpuje tak masowo, ¿e w okresie kwitnienia ³±ki przybieraj± liliowy kolor. W klasyfikacji zbiorowisk ro¶linnych gatunek charakterystyczny dla Cl. Molinio-Arrhenatheretea. Jest jedn± z rzadkich ro¶lin, które rozmna¿aj± siê wegetatywnie przez li¶cie. Mianowicie jesieni± przylegaj±ce do ziemi li¶cie tworz± ukorzeniaj±ce siê p±czki przybyszowe. Czêsto mo¿na na niej spotkaæ przypominaj±c± ¶linê wydzielinê larw owada skoczka pienika (z rodziny pienikowatych).

Zastosowanie:

Ro¶lina lecznicza:
Surowiec zielarski: obfituje w witaminê C, ¿elazo i sole mineralne, zawiera witaminy A, B, PP, K, E oraz du¿e ilo¶ci siarki (zapach zawdziêcza glikozydowi izosiarkocyjanowemu);
Dzia³anie: silnie moczopêdne, wa¿ne ¼ród³o ³atwo przyswajalnego jodu, usuwa toksyny, obni¿a poziom cukru we krwi, zawarty w niej chrom wspomaga prawid³ow± pracê trzustki, poprawia trawienie, zapobiega oty³o¶ci, dezynfekuje jamê ustn± i drogi moczowe.
Sztuka kulinarna: jest ro¶lin± przyprawow±. Ma pikantny, ostry smak i zapach. Spo¿ywana jest w stanie surowym.
Kosmetyka – wybiela przebarwienia.

Zmiennos:

Tworzy mieszañce z rze¿uch± gorzk± i rz. le¶n±.

Zasig wystpowania:

Wystêpuje w Europie, Ameryce Pó³nocnej, Azji i na Azorach (tutaj jako gatunek zawleczony). W Polsce jest pospolity na ca³ym obszarze .

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

Typ Kwiatostanu : Grono

Stopie zoenia licia : Z³o¿ony

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Ksztat blaszki licia : Lancetowate

Ksztat blaszki licia : Okr±g³e

odyga przekrj : Czterokanciasta

Ogonek licia : Na ogonku

Kolor : Bia³y

Kolor : Fioletowy

Kolor : Ró¿owy

Kolor : Wielokolorowy

Okres kwitnienia

Kwiecieñ Maj Czerwiec

Gatunek leczniczy

Rolina pachnca

Hemikryptofit

-
RODZINA Brassicaceae (kapustowate) -ilo 43
Capsella bursa pastoris(Tasznik pospolity), Berteroa incana(Pyleniec pospolity), Descurainia sophia(Stulicha psia), Lepidium ruderale(Pieprzyca gruzowa), Sinapis arvensis(Gorczyca polna), Rorippa amphibia(Rzepicha ziemnowodna), Erysimum cheiranthoides(Pszonak drobnokwiatowy), Brassica napus(Rzepak ozimy), Raphanus raphanistrum(Rzodkiew ¶wirzepa), Thlaspi arvense(Tobo³ki polne), Teesdalia nudicaulis(Chroszcz nago³odygowy), Alliaria Heist.ex(Czosnaczek pospolity), Diplotaxis(Dwurz±d), Arabis(Gêsiówka), Draba(G³odek), Sinapis(Gorczyca), Barbarea vulgaris(Gorczycznik pospolity), Cheiranthus cheiri(Lak pospolity), Alliaria petiolata(Czosnaczek pospolity), Arabis arenosa(Rze¿usznik piaskowy (Gêsiówka piaskowa)), Armoracia rusticana (A. lapathifolia)(Chrzan pospolity), Erophila verna(Wiosnówka pospolita), Arabidopsis thaliana(Rzodkiewnik pospolity), Diplotaxis muralis(Dwurz±d murowy), Aurinia saxatilis (Smagliczka skalna, smagliczka Arduina ), Sisymbrium officinale(Stulisz lekarski), Diplotaxis tenuifolia(Dwurz±d w±skolistny), Arabis caucasica(Gêsiówka kaukaska), Arabis hirsuta(Gêsiówka szorstkow³osista), Sinapis alba(Gorczyca bia³a), Brassica campestris(Kapusta w³a¶ciwa polna), Brassica napus(Kapusta rzepak), Camelina alyssum(Lnicznik w³a¶ciwy), Dentaria bulbifera (¯ywiec cebulkowy), Cochlearia polonica(Warzucha polska), Raphanus sativus(Rzodkiew zwyczajna), (Rze¿usznik Hallera, Gêsiówka Hallera), Cardamine hirsuta(Rze¿ucha w³ochata), Cardamine pratensis(Rze¿ucha ³±kowa), Cardamine flexuosa(Rze¿ucha le¶na), Cardamine amara(Rze¿ucha gorzka), Rorippa sylvestris(Rzepicha le¶na), Rorippa palustris(Rzepicha b³otna),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjciaRODZINA Brassicaceae (kapustowate) -ilo 43
Capsella bursa pastoris(Tasznik pospolity),
Berteroa incana(Pyleniec pospolity),
Descurainia sophia(Stulicha psia),
Lepidium ruderale(Pieprzyca gruzowa),
Sinapis arvensis(Gorczyca polna),
Rorippa amphibia(Rzepicha ziemnowodna),
Erysimum cheiranthoides(Pszonak drobnokwiatowy),
Brassica napus(Rzepak ozimy),
Raphanus raphanistrum(Rzodkiew ¶wirzepa),
Thlaspi arvense(Tobo³ki polne),
Teesdalia nudicaulis(Chroszcz nago³odygowy),
Alliaria Heist.ex(Czosnaczek pospolity),
Diplotaxis(Dwurz±d),
Arabis(Gêsiówka),
Draba(G³odek),
Sinapis(Gorczyca),
Barbarea vulgaris(Gorczycznik pospolity),
Cheiranthus cheiri(Lak pospolity),
Alliaria petiolata(Czosnaczek pospolity),
Arabis arenosa(Rze¿usznik piaskowy (Gêsiówka piaskowa)),
Armoracia rusticana (A. lapathifolia)(Chrzan pospolity),
Erophila verna(Wiosnówka pospolita),
Arabidopsis thaliana(Rzodkiewnik pospolity),
Diplotaxis muralis(Dwurz±d murowy),
Aurinia saxatilis (Smagliczka skalna, smagliczka Arduina ),
Sisymbrium officinale(Stulisz lekarski),
Diplotaxis tenuifolia(Dwurz±d w±skolistny),
Arabis caucasica(Gêsiówka kaukaska),
Arabis hirsuta(Gêsiówka szorstkow³osista),
Sinapis alba(Gorczyca bia³a),
Brassica campestris(Kapusta w³a¶ciwa polna),
Brassica napus(Kapusta rzepak),
Camelina alyssum(Lnicznik w³a¶ciwy),
Dentaria bulbifera (¯ywiec cebulkowy),
Cochlearia polonica(Warzucha polska),
Raphanus sativus(Rzodkiew zwyczajna),
(Rze¿usznik Hallera, Gêsiówka Hallera),
Cardamine hirsuta(Rze¿ucha w³ochata),
Cardamine pratensis(Rze¿ucha ³±kowa),
Cardamine flexuosa(Rze¿ucha le¶na),
Cardamine amara(Rze¿ucha gorzka),
Rorippa sylvestris(Rzepicha le¶na),
Rorippa palustris(Rzepicha b³otna),